Indoeuropische sprachfamilie


04.02.2021 04:07
Indo-Europese talen - Wikipedia
met de Centraal-Aziatische stedelijke samenleving. 29 Dat proces was niet altijd succesvol, en bovendien niet eenzijdig. In dat kader is de hypothetische verbreiding vanuit Anatoli verbonden met de verbreiding van de landbouw. Zo bestaat naast en aanvullend op vergelijkende taalkunde tevens vergelijkende mythologie, waarbij de hypothetische godsdienst en mythen van de Indo-Europeanen gereconstrueerd wordt. Bestaat de eerste grote discontinuteit, en is er een breuk met voorgaande culturen die teruggaan tot het neolithicum. Gereconstrueerd zijn bijvoorbeeld woorden voor meerdere soorten vee, * muhs muis, * bi- bij, * hul(o)p- * hulp- vos, * htos beer, * wkos wolf en * udrs otter, maar ook woorden voor * berH(o)s berk, * hei- eik, 'meidoorn. Omdat de woorden voor de zaken in diverse takken voorkomen, ligt het voor de hand dat de begrippen in de proto-taal zijn gevormd of geleend en zich van daar uit verspreid hebben. Indo-Europese talen gesproken worden. Naast het Grieks zijn er meerdere slecht overgeleverde Indo-Europese talen uit de regio bekend, zoals het Thracisch, Macedonisch, Dacisch en Illyrisch. Mutter, mother, mre, mater, matar, broeder, bruder.

Hm script Bengali, Devan? De Pontische steppe laat dit toe. meerdere overeenkomsten tussen de cultuur en beschrijvingen in latere Indo-Iraanse teksten zijn aangetroffen. Although tense was not formally marked in PIE, most Indo-European languages define their verbal systems in terms of tense, rather than aspect. Indo-Iraanse talen waaronder: Perzisch, Bengaals en Hindi. De grootste continentaal-Keltische taal, het Gallisch, blijft relatief traditioneel, terwijl de insulaire Keltische talen sterker afwijken en duidelijk invloed van andere talen laten zien. Ivanov, Indo-European and the Indo-Europeans.

Bewerken brontekst bewerken De plaats van oorsprong noemt men thuisland ( Urheimat ). Die woorden helpen echter niet, omdat de dingen waar ze naar verwijzen algemeen voorkomen in Eurazi. 12.3 million Greece Tocharian (extinct) Attested by texts dating to AD that were found in early 20th century in Chinese Turkestan Anatolian (extinct) Unknown until the 20th century when it was discovered during excavations in Turkey. Uiteindelijk is Anatoli niet Indo-Europees geworden, en stierf de betreffende tak van de taalfamilie er uit (evenzo is bijvoorbeeld de hellenisering van de Levant en het Midden-Oosten in de middeleeuwen ongedaan gemaakt). Vestiges of the dual number can be found in many other Indo-European languages. Anatoli bewerken brontekst bewerken De Anatolische aftakking is de vroegste, en betekende een volledige breuk met de overige Indo-Europese cultuur, omdat de Anatolische talen geen enkele innovatie delen met wat al de andere aftakkingen zouden worden. Verder westwaarts vormde zich rond 1300. Het is omstreden of de prehistorische Wusun, een Centraal-Aziatisch nomadenvolk uit Chinese bronnen, ook Indo-Europees waren.

Mesopotamische bronnen, de Iraanse Avesta en Indiase Rigveda lijken de migratie en het invasieve karakter ervan te bevestigen. Nouns, pronouns and adjectives Case Sanskrit had the most cases (8 followed by Old Church Slavonic, Lithuanian, and Old Armenian (7 Latin (6 Greek, Old Irish, Albanian (5 Germanic (5). De Anatolische hypothese wordt tegenwoordig vooral aangehangen door Colin Renfrew, Tamaz Gamkrelidze en Vjatsjeslav Ivanov (laatste twee stelden eerder nog de Kaukasus voor als thuisland 8 ). De theorie lokaliseert het thuisland in de bosrijke vlaktes en steppen van Oekrane en Zuid-Rusland. The terms centum-satem come from the words for one hundred in representative languages of each group. De term, indo-Europeaan wordt in Nederland ook gebezigd als synoniem van. Van bijvoorbeeld het Grieks en het Sanskriet zijn heel oude geschreven bronnen teruggevonden, die dus van groot belang zijn geweest, van de Baltische talen is echter bekend dat de talen heel weinig veranderd zijn.

But he was also one of the great linguists of the 19th century. It lies across the, aegean, sea to the east of Greece and is thus usually known by its Greek name Anatolia (Asia Minor). Dat suggereert dat een groot deel van de bevolking niet-Indo-Europees was en bleef. Men kwam op het spoor van deze oertaal toen er geschriften in het zeer oude Sanskriet gevonden werden. Er zijn tevens aanwijzingen dat de Touwbeker-cultuur soms agrarische kenmerken aannam van inheemse culturen. Critici beschouwen de steppecultuur echter als voorouder van de Indo-Iranirs en Tocharen, maar niet van alle Indo-Europeanen, 16 hoewel dit op zijn beurt weer problemen met datering geeft.

Over de datering en lokalisering van het oervolk bestaat discussie. 25 Elke stamboom van taalkundige en etnische groepen leidt tot een soort beginpunt. Stress could fall on any syllable of a word. Ze gaan gezamenlijk terug op een gemeenschappelijke bron, die vermoedelijk bestaan heeft aan het eind van het derde of begin van het tweede millennium. 10 Een laatste bedenking is dat het Proto-Indo-Europees in het geheel geen woorden bevat die verwijzen naar graansoorten, zoals tarwe en gerst. Daaruit volgde nog verder oostwaarts de Sintasjtacultuur (.). Bezet gebied omstreeks 4000. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd. Gerelateerde artikelen De geschiedenis van de Engelse taal Het Engels is een van de meest gesproken talen ter wereld, niet alleen als moedertaal maar ook als communicatietaal tuss Wat is Biologie?

Ook in Anatoli bestonden talen die niet-Indo-Europees maar ook niet Semitisch waren, en het Hettitisch heeft duidelijk een Hattisch substraat. Facts and Fallacies in Historical Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. Ten derde is het veronderstellen van een duidelijke proto-taal over zon groot gebied onwaarschijnlijk. The oldest records of these languages date back to the 4th century. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bact Bronnen en referenties. The comparative method takes shared features among languages and uses procedures to establish their common ancestry. Het bestaan van een Mitannisch Indo-Iraans dialect halverwege het tweede millennium. Daarvoor zijn bijvoorbeeld het Proto-Indo-Oeralisch en het Nostratisch gepostuleerd.

De kopertijd cultuur gedijde tussen 3200 en 2300. Hm script Difficulty Top Language Difficulty How difficult is it to learn Indo-European Languages? Since PIE left no written records, historical linguists construct family trees, an idea pioneered. Deze talen zijn voor het reconstrueren belangrijker dan talen waar minder van bekend. Some scholars think that Baltic languages share a common ancestral language with the Slavic languages.

In de eerste fasen ervan bestaat het Indo-Iraans nog als n dialect. In de toekomstige Indo-Iraanse gebieden ten zuiden ervan bestonden enkele niet-Indo-Europese culturen, zoals de Hurrieten, Urarters, Elamieten en de Harappacultuur. Gamkrelidze Ivanov 1995,. Grammar Unevenness of existing records and huge gaps in the chronology among Indo-European languages make the reconstruction of PIE grammar a difficult task. 35 Europa in de late bronstijd, circa 1100. Ze vormt waarschijnlijk ook de basis voor de latere Andronovocultuur rond 2200. Vervolgens het zogeheten archeologische complex Bactri-Margiana (Oxuscultuur). Waarschijnlijk ligt de waarheid echter in het midden. Geraadpleegd op 30 december 2020. Dit vindt ondersteuning in het feit dat de Yamna-koergans tot in Bulgarije bestaan.

Na de Anatolische aftakking was de eerstvolgende splitsing die van de Tocharen richting Centraal-Azi. In totaal spreken ongeveer 3 miljard mensen een taal als moedertaal die behoort tot de Indo-Europese taalfamilie. De, indo-Europeanen (verouderd: Indo-Germanen en Indo-Arirs) waren een prehistorisch volk en sprekers van het, proto-Indo-Europees. Slavische talen waaronder: Pools, Russisch en Oekraens. 14 De koerganhypothese bewerken brontekst bewerken Hypothetisch Indo-Europees thuisland: koerganhypothese volgens Marija Gimbutas. Het gebied van de Touwbekercultuur valt hier ongeveer samen met de noordelijke dialecten.

24 Daar komt bij dat achttien boomsoorten gereconstrueerd zijn voor het Proto-Indo-Europees, waaronder boomsoorten die niet of nauwelijks voorkomen in Anatoli. Daarmee staan ze tot op zekere hoogte genetisch, maar vooral cultureel en zeker taalkundig aan de basis van het huidige Indo-Europese cultuurgebied, waar. Europa bewerken brontekst bewerken De Touwbekercultuur is vaak geassocieerd met de westelijke Indo-Europeanen, en zou het beginstadium geweest kunnen zijn voor de latere Slaven, Balten, Italo-Kelten en Germanen. Corded Ware Culture, eiec 1997,. Perzisch, Urdu (beide met een (aangepast) Arabisch alfabet Hindi (geschreven in het Devanagari Engels, Spaans, Duits, Russisch behoren alle tot deze wereldwijd grootste taalfamilie. Daarmee dient zich het vraagstuk van Indo-Europese expansie aan. Gimbutas beschouwde paard en wagen echter cruciaal voor het migratieproces. Het suggereert dat Indo-Arirs de regionale agrarische cultuur overnamen nadat ze vanuit het noorden aankwamen. Daarbij werd alle contact verbroken, en pas bij de formatie van de Indo-Iraanse groep is blijkbaar weer contact tussen het Tochaars en andere Indo-Europese talen ontstaan, blijkens leenwoorden.

26 Een eerste, in het oog springend feit is dat diverse niet- Indo-Europese talen gesproken werden in het huidige Indo-Europese taal- en cultuurgebied. Tocharian 500-1,000 AD Br? Systematic comparisons between these languages. 37 Die waren waarschijnlijk de overgebleven autochtone groep van het schiereiland. Please note that not all languages fall neatly into these categories. Substraatwerking van autochtone, niet-Indo-Europese culturen is bij veel Indo-Europese talen en groepen voorgesteld, onder andere bij de Grieken (zowel in hun taal als in hun religie ; Dorische invasie Germanen ( pre-Germaans substraat ; oorlog tussen de Asen en Wanen ) en Kelten. Among the most notable reconstructions are those by August Schleicher, Karl Brugmann, Winfred Lehmann, Oswald Szemernyi, and Jacob Grimm. Person and number PIE verbs were marked for person (1st, 2nd, 3rd) and number (singular, dual, plural).

Ă„hnliche materialien